Rph Minggu 7

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu ketujuh dari 9/2/2009-14/2/2009)

Hari/Tarikh: 

Isnin (9/2/2009)

Subjek: 

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa: 

4K8 (masa 3&4)

Tajuk: 

Zaman Prasejarah

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyenaraikan empat tahap utama dalam zaman prasejarah.
 2. Menyatakan ciri-ciri kehidupan manusia mengikut tahap perkembangan zaman prasejarah.

Aktiviti: 

 

 1. Guru memberikan penerangan dengan ringkas dan padat.
 2. Peta minda– pelajar mencatat isi-isi penting yang diberikan oleh guru dengan menggunakan peta minda.
 3. Soal jawab– Guru menyoal pelajar secara lisan bagi memastikan pelajar menguasai tajuk p&p pada hari ini.

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme 

Gigih, berdaya saing, rajin 

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Prasejarah, Arkeologi, Nomad, Artifak, Ekofak, Feature dan Sistem Barter

   

Refleksi: 

Pelajar dapat mengikuti p&p dengan baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh: 

Isnin (9/2/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa: 

4K5 (masa 5&6)

Tajuk: 

Rumusan (Pembetulan)-Gejala Ponteng Sekolah

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Menyenaraikan isi-isi tersurat dan isi-isi tersirat
 3. Menulis satu rumusan yang lengkap dengan bimbingan guru

Fokus Utama: 

 1. Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan 

Fokus Sampingan: 

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Menganal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru: 

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 1. Imbas Kembali: Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:
 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup
  1. Guru meminta pelajar menyatakan semula 6 isi-isi tersurat dan 2 isi tersirat yang telah dibincangkan pada sesi p&p yang lalu.
  2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis rumusan.
  3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar menulis semula (pembetulan) rumusan seperti yang telah ditunjukkan oleh guru di papan tulis.

Refleksi: 

Sebahagian pelajar masih lemah untuk mengenal pasti isi tersurat dalam petikan.

   

 

 

Hari/Tarikh: 

Isnin (9/2/2009)

Subjek: 

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa: 

4K3 (masa 8&9)

Tajuk: 

Proses Pembentukan Tamadun (sambungan)

 1. Tamadun Mesopotamia
 2. Tamadun Mesir Purba
 3. Tamadun Indus
 4. Tamadun Hwang Ho

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membandingkan sumbangan keempat-empat tamadun awal

Aktiviti: 

 

 1. Guru memberikan gambaran awal tentang sumbangan penting tamadun Indus dan Hwang Ho.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru. (Kemahiran mendengar)
 3. Guru meminta pelajar membandingkan sumbangan keempat-empat tamadun awal manusia secara berpasangan. (Kaedah Perbincangan)
 4. Guru memantau aktiviti pelajar.
 5. Hasil perbincangan akan ditulis dalam buku nota masing-masing.

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Jadual  

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Berinovatif dalam perancangan-Bersikap kreatif dan inovatif 

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Raja, Monarki, Mutlak, teokrasi, Politeisme, Tuhan Ibu, Mandat daripada Tuhan 

Refleksi: 

50% pelajar dapat membuat perbandingan sumbangan keempat-empat tamadun tersebut dengan betul.

Hari/Tarikh: 

Selasa (10/2/2009)

Subjek: 

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa: 

4K8 (masa 3&4)

Tajuk: 

Makna Tamadun

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menerangkan konsep tamadun secara umum.
 2. Membezakan pengertian tamadun dari sudut pandangan Barat dengan pandangan Islam.

Aktiviti: 

 1. Guru memberikan penerangan dengan ringkas dan padat.
 2. Peta minda– pelajar mencatat isi-isi penting yang diberikan oleh guru dengan menggunakan peta minda.
 3. Aktiviti Pengukuhan– Guru menyoal pelajar secara lisan bagi memastikan pelajar menguasai tajuk p&p pada hari ini.

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme 

Bertatasusila yang tinggi dalam menyatakan pendapat dalam khalayak ramai.

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Tamadun, Mudun, Madain, Madana, peradaban, lahiriah,rohaniah

Refleksi: 

Pelajar dapat menerangkan konsep tamadun secara umum.

 

Hari/Tarikh: 

Selasa (10/2/2009)

Subjek: 

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk: 

Rumusan Topik

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjawab 25 soalan objektif dengan baik

Aktiviti: 

 1. Imbas kembali– Guru menyoal pelajar tentang tajuk-tajuk yang telah dipelajari pada sesi p&p sebelumnya.
 2. Kemahiran Berfikir– pelajar diminta menjawab 25 soalan objektif secara individu.
 3. Perbincangan-pelajar menukar kertas jawapan masing-masing dengan rakan.Jawapan bagi setiap soalan akan dibincangkan bersama guru.
 4. Pelajar diminta membuat pembetulan sekiranya ada kesalahan pada jawapan masing-masing.

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Jadual  

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Berinovatif dalam perancangan-Bersikap kreatif dan inovatif 

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Raja, Monarki, Mutlak, teokrasi, Politeisme, Tuhan Ibu, Mandat daripada Tuhan 

Refleksi: 

50% pelajar dapat menjawab soalan objektif dengan betul.

 

Hari/Tarikh: 

Selasa (10/2/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Program Nilam)

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 9)

Tajuk: 

Bacaan Bebas 

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis tajuk buku yang telah dibaca
 2. Menyatakan beberapa watak dan perwatakan yang terdapat dalam karya tersebut
 3. Menyenaraikan tiga nilai dan pengajaran daripada bahan bacaan. 

Aktiviti: 

 1. Guru membawa semua pelajar ke perpustakaan untuk menjalankan program Nilam.
 2. Setiap pelajar dikehendaki memilih bahan bacaan masing-masing mengikut minat.
 3. Pelajar diminta melaksanakan tugasan yang berikut;

   

  1. Menulis sinopsis cerita yang dibaca
  2. Menyatakan beberapa watak dan perwatakan yang terdapat dalam karya tersebut
  3. Menyenaraikan tiga nilai dan pengajaran daripada bahan bacaan

 

 1. Guru memantau aktiviti pelajar. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada guru selepas bunyi loceng.

Bahan Bantu Mengajar: 

 

Perpustakaan-bahan bacaan 

Rujukan Guru: 

Bahan bacaan yang dipilih oleh pelajar

Penerapan nilai: 

Rajin, Bekerjasama, Berani

 

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa: 

 1. Sebutan dan intonasi
 2. Sintaksis

Refleksi: 

Pelajar dapat menulis sinopsis dan menyenaraikan beberapa aspek penting dalam buku yang dibaca tadi.

Hari/Tarikh: 

Rabu (11/2/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 5&6)

Tajuk: 

Rumusan (Pembetulan)

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Menyenaraikan isi-isi tersurat dan isi-isi tersirat
 3. Menulis satu rumusan yang lengkap dengan bimbingan guru

Fokus Utama: 

 1. Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan 

Fokus Sampingan: 

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Menganal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani 

Rujukan Guru: 

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 1. Imbas Kembali: Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:
 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup
  1. Guru meminta pelajar menyatakan semula 6 isi-isi tersurat dan 2 isi tersirat yang telah dibincangkan pada sesi p&p yang lalu.
  2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis rumusan.
  3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar menulis semula (pembetulan) rumusan seperti yang telah ditunjukkan oleh guru di papan tulis.

Refleksi: 

Pelajar dapat membuat pembetulan rumusan dengan bimbingan guru.

   

 

Hari/Tarikh: 

Rabu (11/2/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Pemahaman Petikan Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa: 

4K5 (masa 8&9)

Tajuk: 

Pemahaman Petikan Pantun Mengenang Nasib

Objektif Umum:

Memahami Petikan Komsas

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjawab tiga aktiviti pengukuhan daripada petikan
 2. Menyatakan elemen-elemen penting yang membina karya

Fokus Utama: 

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Fokus Sampingan: 

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis 

Penerapan Nilai:

Tabah, berani

Rujukan Guru: 

 1. Antologi Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas; Antologi Anak Laut, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 1. Imbas Kembali: Guru menyoal pelajar tentang maksud Pantun Mengenang nasib bagi setiap rangkap berdasarkan pengetahuan mereka.
 2. Guru melekatkan kertas mahjong yang mengandungi tiga soalan pemahaman di papan tulis.
 3. Guru menerangkan strategi menjawab soalan pemahaman. Pelajar mendengar dengan teliti. (Kemahiran Mendengar)
 4. Guru meminta pelajar menjawab ketiga-tiga soalan pemahaman tersebut secara perbincangan dengan rakan sebelah. (Kaedah Perbincangan)
 5. Guru meminta pelajar memberikan jawapan bagi setiap soalan. Guru membimbing pelajar. Pelajar diminta membuat pembetulan pada jawapan masing-masing sekiranya ada kesalahan.

Refleksi: 

65% pelajar dapat menjawab 3 aktiviti pengukuhan dalam petikan dengan baik.

   

 

 

Hari/Tarikh: 

Khamis (12/2/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar) 

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 1&2)

Tajuk: 

“Gejala Vandalisme di Malaysia”

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis karangan berpandu

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui strategi menulis karangan jenis rangsangan
 2. Mengemukakan pendapat tentang isu/gejala vandalisme di Malaysia
 3. Menyenaraikan langkah-langkah untuk menangani gejala ini

Fokus Utama: 

 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

Fokus Sampingan: 

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rasional, kerjasama

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Bahan edaran (gambar vandalisme)

Aktiviti: 

 1. Set induksi

   

  1. Guru meminta pelajar memerhati keadaan sekeliling mereka termasuk kerusi, meja, dinding kelas dan sebagainya.
  2. Guru bertanya beberapa soalan kepada pelajar dan pelajar menjawab dengan spontan berdasarkan pengetahuan sedia ada.
  3. Guru mengaitkannya dengan tajuk p&p.

 

 1. Guru mengedarkan gambar ‘vandalisme’ dan pelajar diminta memerhatikan gambar tersebut.
 2. Guru menerangkan strategi menulis karangan berpandu secara ringkas. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti.
 3. Perbincangan Isi-isi penting– Pelajar berbincang dengan rakan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
 4. Beberapa orang pelajar menulis hasil perbincangan di papan tulis untuk disemak. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.
 5. Pelajar diminta menyalin nota ringkas dan juga isi-isi penting yang telah dibincangkan.
 6. Pelajar menulis sebuah karangan lengkap untuk dihantar.

Refleksi: 

75% pelajar dapat mengemukakan pendapat tentang isu vandalisme.

   

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh: 

Khamis (12/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa: 

4K3 (masa 7)

Tajuk: 

Latar Belakang Tamadun

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan latar belakang tamadun Yunani, Rom, India dan China

Aktiviti: 

 1. Guru memberikan penerangan awal secara menyeluruh dengan menggunakan peta konsep.
 2. Pelajar diminta mencari isi-isi penting tentang latar belakang keempat-empat tamadun.
 3. Guru membimbing pelajar. (Kaedah perbincangan)
 4. Pelajar membuat nota yang ringkas dan padat berdasarkan isi-isi penting yang telah dibincangkan tadi. (Kemahiran Menulis)

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta Konsep

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kemakmuran dan Kegemilangan Negara- Bersama membina kegemilangan negara

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Polis, Colosseum, Janapada, Mahajanapada,

Refleksi: 

Pelajar dapat menyatakan latar belakang empat tamadun tersebut dengan baik.

 

Hari/Tarikh: 

Khamis (12/2/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa: 

4K5 (masa 9)

Tajuk: 

Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat

Objektif Umum:

Memahami aspek tatabahasa

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyebut kesalahan ejaan dan imbuhan yang terdapat dalam ayat
 2. Menulis semula perkataan yang salah dieja dan perkataan yang mengandungi penggunaan imbuhan yang salah dengan perkataan yang betul.

Fokus Utama: 

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Fokus Sampingan: 

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran berfikir
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Morfologi dan Sintaksis

Penerapan Nilai:

Tabah, berani, kerjasama

Rujukan Guru: 

 1. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu
 2. Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis) Untuk Guru dan Pelajar
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 1. Guru menulis enam ayat yang mengandungi kesalahan ejaan dan imbuhan di papan tulis.
 2. Kaedah Perbincangan- Pelajar diminta berbincang dengan rakan sebelah untuk mengesan kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan dalam ayat tersebut.
 3. Beberapa orang pelajar diminta menulis perkataan yang betul dalam ayat di papan tulis.
 4. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.
 5. Pelajar diminta menulis enam ayat tersebut dengan betul di dalam buku masing-masing.

 

Refleksi: 

80% pelajar dapat mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat.

   

 

 

Hari/Tarikh: 

Jumaat (13/2/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar) 

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 1&2)

Tajuk: 

“Gejala Vandalisme di Malaysia”- Sambungan

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis karangan berpandu

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui strategi menulis karangan jenis rangsangan
 2. Menghuraikan isi-isi penting (langkah-langkah mengatasi vandalisme)
 3. Menulis karangan yang lengkap.

Fokus Utama: 

 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

Fokus Sampingan: 

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Kosa Kata, Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rasional, kerjasama

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Bahan edaran (gambar vandalisme)

Aktiviti: 

 1. Guru menerangkan semula cara menulis perenggan isi dengan betul.
 2. Pelajar diminta menyumbangkan idea masing-masing.
 3. Guru membimbing pelajar menulis ayat yang betul berdasarkan idea tersebut.
 4. Pelajar diminta menulis sebuah karangan lengkap untuk dihantar.

Refleksi: 

Pelajar dapat menulis karangan yang lengkap tentang vandalisme.

   

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh: 

Jumaat (13/2/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa: 

4K5 (masa 7&8)

Tajuk: 

Golongan Kata Nama

Objektif Umum:

Mengetahui dan memahami pembentukan Kata Nama

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan tiga jenis pembentukan kata nama majmuk dan jenis penggandaan
 2. Memberikan beberapa contoh yang bersesuaian bagi setiap jenis pembentukan kata nama tersebut
 3. Membina ayat daripada contoh yang telah diberikan

Fokus Utama: 

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Fokus Sampingan: 

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Morfologi , Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rasional, kerjasama

Rujukan Guru: 

 1. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu
 2. Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis) Untuk Guru dan Pelajar
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 1. Guru memberikan penerangan tentang kata nama majmuk dan kata ganda secara ringkas.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti.(kemahiran Mendengar)
 3. Guru meminta beberapa orang pelajar untuk memberikan contoh-contoh lain bagi setiap jenis pembentukan kata nama yang telah diterangkan oleh guru.
 4. Aktiviti pengukuhan– Guru meminta semua pelajar menjawab beberapa soalan ringkas di dalam buku latihan masing-masing secara perbincangan kumpulan kecil.
 5. Pelajar dipilih secara rawak untuk memberikan jawapan bagi setiap soalan tersebut.
 6. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.

Refleksi:

55% pelajar dapat membina ayat dengan betul.

   

 

 

Kelas Ganti 2 (Sabtu, 14/02/2009)

 

Hari/Tarikh: 

Sabtu (14/2/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 5&6)

Tajuk: 

Golongan Kata Nama

Objektif Umum:

Mengetahui dan memahami pembentukan Kata Nama

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan tiga jenis pembentukan kata nama majmuk dan jenis penggandaan
 2. Memberikan beberapa contoh yang bersesuaian bagi setiap jenis pembentukan kata nama tersebut
 3. Membina ayat daripada contoh yang telah diberikan

Fokus Utama: 

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Fokus Sampingan: 

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Morfologi , Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rasional, kerjasama

Rujukan Guru: 

 1. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu
 2. Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis) Untuk Guru dan Pelajar
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 

 1. Guru memberikan penerangan tentang kata nama majmuk dan kata ganda secara ringkas.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti.(kemahiran Mendengar)
 3. Guru meminta beberapa orang pelajar untuk memberikan contoh-contoh lain bagi setiap jenis pembentukan kata nama yang telah diterangkan oleh guru.
 4. Aktiviti pengukuhan– Guru meminta semua pelajar menjawab beberapa soalan ringkas di dalam buku latihan masing-masing secara perbincangan kumpulan kecil.
 5. Pelajar dipilih secara rawak untuk memberikan jawapan bagi setiap soalan tersebut.
 6. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.

Refleksi: 

65% pelajar dapat
memberikan beberapa contoh yang bersesuaian bagi setiap jenis pembentukan kata nama tersebut.

   

 

Hari/Tarikh: 

Sabtu (14/2/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa: 

4K5 (masa 7&8)

Tajuk:

Golongan Kata Kerja

Objektif Umum:

Mengetahui dan memahami pembentukan kata kerja tak transitif

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan pembahagian dua golongan kata kerja
 2. Membezakan antara kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap berdasarkan contoh ayat

Fokus Utama: 

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

Fokus Sampingan: 

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Morfologi , Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, kerjasama

Rujukan Guru: 

 1. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu
 2. Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis) Untuk Guru dan Pelajar
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 

 1. Guru memberikan penerangan tentang kata kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap di papan tulis.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti.(kemahiran Mendengar)
 3. Aktiviti pengukuhan– Guru memberikan lima contoh ayat dan meminta pelajar mencerakinkan beberapa ayat tersebut yang mengandungi kata kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap untuk menunjukkan sama ada kata kerja tersebut mengandungi keterangan ataupun tidak.
 4. Pelajar dibenarkan untuk berbincang dengan rakan untuk melaksanakan aktiviti tersebut.
 5. Pelajar dipilih secara rawak untuk memberikan jawapan bagi setiap ayat yang telah dibincangkan tadi.
 6. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.

Refleksi: 

60% pelajar dapat
membezakan antara kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap berdasarkan contoh ayat.

   

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: