Rph Minggu 8

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kelapan dari 16/2/2009-20/2/2009)

Hari/Tarikh:

Isnin (16/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Ciri-ciri Tamadun

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyenaraikan ciri tamadun awal manusia
 2. Menerangkan ciri-ciri tamadun awal manusia

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan dengan ringkas dan padat.
 2. Peta minda– pelajar mencatat isi-isi penting yang diberikan oleh guru dengan menggunakan peta minda.
 3. Aktiviti Pengukuhan– Guru menyoal pelajar secara lisan bagi memastikan pelajar menguasai tajuk p&p pada hari ini.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme

Kepimpinan berwibawa- bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Raja, Tamadun, Animisme, Politeisme, ritual

Refleksi:

70% pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri tamadun awal manusia dengan betul.

 

Hari/Tarikh:

Isnin (16/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (karangan Keperihalan)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk:

Banjir besar berlaku secara mendadak di kawasan tempat tinggal anda. Kebanyakan mangsa banjir hanya dapat menyelamatkan diri, tetapi sebilangan besar harta benda tidak dapat diselamatkan. Ceritakan pengalaman anda ketika itu.

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis karangan jenis keperihalan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui strategi menulis karangan jenis keperihalan
 2. Menceritakan semula pengalaman sama ada pengalaman sendiri ataupun imaginasi berdasarkan tajuk yang diberikan dengan cara sendiri dalam bentuk penulisan

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

Fokus Sampingan:

 1. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai
 2. Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Kosa kata, Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rasional, kerjasama

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi
 3. Teks dan Rujukan Lengkap SPM,Bahasa Melayu, Arah Pendidikan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang strategi menulis karangan jenis keperihalan.
 2. Guru meminta pelajar secara berpasangan saling bertukar-tukar cerita tentang pengalaman masing-masing berhubung dengan kejadian banjir yang pernah berlaku sebelum ini.
 3. Guru memantau aktiviti pelajar.
 4. Guru meminta pelajar menulis rangka karangan berdasarkan pengalaman sendiri ataupun melalui cerita daripada rakan mereka.
 5. Guru membimbing pelajar untuk menulis rangka karangan yang mengandungi perkembangan idea.
 6. Pelajar menghantar buku latihan masing-masing pada keesokan harinya.

Refleksi:

65% pelajar dapat menceritakan semula pengalaman mereka tentang fenomena banjir yang pernah berlaku.

   

Hari/Tarikh:

Isnin (16/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Pemerintahan dan Pentadbiran

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens
 2. Menerangkan kedudukan raja dalam sistem pentadbiran berpusat dalam tamadun China
 3. Membezakan corak pemerintahan bagi keempat-empat tamadun

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan awal
 2. Pelajar diminta berbincang dengan rakan untuk menggariskan isi penting pada buku teks masing-masing
 3. Guru membimbing pelajar
 4. Guru akan menerangkan beberapa istilah yang sukar difahami oleh pelajar.
 5. Pelajar membuat nota dalam bentuk yang ringkas tetapi padat berdasarkan isi penting yang telah dibincangkan tadi.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta Konsep

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kemakmuran dan Kegemilangan Negara- Bersama membina kegemilangan negara

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Demokrasi, Oligarki, Aristokrasi, Tirani, Diktator, Republik

Refleksi:

Sebahagian pelajar masih lemah untuk membezakan corak pemerintahan bagi keempat-empat tamadun.

 

Hari/Tarikh:

Selasa (17/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Tamadun Mesopotamia

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyebut lokasi dan negara kota
 2. Menyatakan kepercayaan dan sistem tulisan
 3. Menyenaraikan tiga sumbangan penting masyarakat Mesopotamia

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan yang terperinci tentang tamadun Mesopotamia dalam bentuk jadual.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dan menyalin nota tersebut di dalam buku nota masing-masing.
 3. Aktiviti Pengukuhan– Guru menyoal pelajar secara lisan bagi memastikan pelajar menguasai tajuk p&p pada hari ini.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme

Kepimpinan berwibawa- bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Negara kota, Teokrasi, Kod Undang-Undang Hammurabi, Cuneiform

Refleksi:

40% dapat menyebut sumbangan penting masyarakat tamadun Mesopotamia.

 

Hari/Tarikh:

Selasa (17/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Perundangan

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan undang-undang yang telah diperkenalkan oleh Tamadun Rom, Dinasti Maurya, Dinasti Chin
 2. Menjelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan ajaran Confucius dalam Tamadun China
 3. Menyatakan kepentingan undang-undang pada zaman Rom Maurya dan Chin

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan awal
 2. Pelajar diminta berbincang dengan rakan untuk menggariskan isi penting pada buku teks masing-masing
 3. Guru membimbing pelajar
 4. Guru akan menerangkan beberapa istilah yang sukar difahami oleh pelajar.
 5. Pelajar membuat nota dalam bentuk yang ringkas tetapi padat berdasarkan isi penting yang telah dibincangkan tadi.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta Konsep

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kemakmuran dan Kegemilangan Negara- Bersama membina kegemilangan negara

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Hukum Kanun 12, Undang-undang Justinian, Dharma Sastra, Falsafah Legalisme

Refleksi:

70% pelajar dapat menyatakan undang-undang yang telah diperkenalkan oleh Tamadun Rom, Dinasti Maurya, Dinasti Chin.

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (17/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Golongan Kata Kerja

Objektif Umum:

Mengetahui dan memahami pembentukan kata kerja tak transitif

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan pembahagian dua golongan kata kerja
 2. Membezakan antara kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap berdasarkan contoh ayat

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

Fokus Sampingan:

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Morfologi , Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, kerjasama

Rujukan Guru:

 1. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu
 2. Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis) Untuk Guru dan Pelajar
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 

 1. Guru memberikan penerangan tentang kata kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap di papan tulis.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti.(kemahiran Mendengar)
 3. Aktiviti pengukuhan– Guru memberikan lima contoh ayat dan meminta pelajar mencerakinkan beberapa ayat tersebut yang mengandungi kata kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap untuk menunjukkan sama ada kata kerja tersebut mengandungi keterangan ataupun tidak.
 4. Pelajar dibenarkan untuk berbincang dengan rakan untuk melaksanakan aktiviti tersebut.
 5. Pelajar dipilih secara rawak untuk memberikan jawapan bagi setiap ayat yang telah dibincangkan tadi.
 6. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.

Refleksi:

65% pelajar dapat membezakan antara kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap berdasarkan contoh ayat

   

 

Hari/Tarikh:

Rabu (18/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Keperihalan)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Banjir besar berlaku secara mendadak di kawasan tempat tinggal anda. Kebanyakan mangsa banjir hanya dapat menyelamatkan diri, tetapi sebilangan besar harta benda tidak dapat diselamatkan. Ceritakan pengalaman anda ketika itu.

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis karangan jenis keperihalan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui strategi menulis karangan jenis keperihalan
 2. Menceritakan semula pengalaman sama ada pengalaman sendiri ataupun imaginasi berdasarkan tajuk yang diberikan dengan cara sendiri dalam bentuk penulisan

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

Fokus Sampingan:

 1. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai
 2. Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Kosa kata, Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rasional, kerjasama

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi
 3. Teks dan Rujukan Lengkap SPM,Bahasa Melayu, Arah Pendidikan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang strategi menulis karangan jenis keperihalan.
 2. Guru meminta pelajar secara berpasangan saling bertukar-tukar cerita tentang pengalaman masing-masing berhubung dengan kejadian banjir yang pernah berlaku sebelum ini.
 3. Guru memantau aktiviti pelajar.
 4. Guru meminta pelajar menulis rangka karangan berdasarkan pengalaman sendiri ataupun melalui cerita daripada rakan mereka.
 5. Guru membimbing pelajar untuk menulis rangka karangan yang mengandungi perkembangan idea.
 6. Pelajar menghantar buku latihan masing-masing pada keesokan harinya.

Refleksi:

80% menceritakan semula tentang pengalaman mereka tentang banjir .

   

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (18/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

Rumusan -Masalah Lambakan Barangan Tiruan

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Membina ayat bagi perenggan pengenalan
 3. Menyenaraikan 6 isi tersurat

Fokus Utama:

 1. Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Menganal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 6 isi tersurat yang ada dalam petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis isi tersurat dalam perenggan 2.
 3. Kemahiran Menulis-Guru meminta pelajar membina ayat untuk bahagian pengenalan dan 6 isi tersurat dalam perenggan yang betul di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

Sebahagian pelajar masih lemah untuk mengesan 6 isi tersurat yang ada dalam petikan.

   

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (19/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Rumusan -Masalah Lambakan Barangan Tiruan

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Membina ayat bagi perenggan pengenalan
 3. Menyenaraikan 6 isi tersurat

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Menganal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 6 isi tersurat yang ada dalam petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis isi tersurat dalam perenggan 2.
 3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar membina ayat untuk bahagian pengenalan dan 6 isi tersurat dalam perenggan yang betul di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

60% pelajar dapat mengesan 6 isi tersurat dalam petikan dengan betul.

   

Hari/Tarikh:

Khamis (19/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Perluasan kuasa

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan sumbangan Alexander the Great dalam perluasan empayar Yunani.
 2. Menyenaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya meluaskan kuasanya.

Aktiviti:

 1. Guru mengadakan perbincangan secara kumpulan besar tentang peningkatan tamadun dari sudut politik iaitu perluasan kuasa.
 2. Pelajar akan menggariskan isi penting yang perlu mereka ketahui dalam tajuk ini.
 3. Guru akan menerangkan beberapa istilah yang sukar difahami oleh pelajar.
 4. Pelajar membuat nota dalam bentuk yang ringkas tetapi padat berdasarkan isi penting yang telah dibincangkan tadi.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta Konsep

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kemakmuran dan Kegemilangan Negara- Bersama membina kegemilangan negara

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Hellenistik, Perang Kalinga, empayar, sistem pemerintahan warisan

Refleksi:

50% pelajar dapat menyenaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya meluaskan kuasanya.

 

Hari/Tarikh:

Khamis (19/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat

Objektif Umum:

Mengetahui dan memahami kesalahan-kesalahan imbuhan dan ejaan yang terdapat dalam ayat

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan yang sering berlaku dalam ayat
 2. Membetulkan kesalahan imbuhan dan imbuhan yang sering berlaku dalam penulisan

Fokus Utama:

 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

Fokus Sampingan:

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Morfologi

Penerapan Nilai:

Rajin, kerjasama

Rujukan Guru:

 1. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu
 2. Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis) Untuk Guru dan Pelajar
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 

 1. Guru memberikan penerangan tentang kesalahan ejaan dan imbuhan di papan tulis.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti.(kemahiran Mendengar)
 3. Aktiviti pengukuhan– Guru memberikan lima contoh ayat dan meminta pelajar mengenalpasti perkataan yang salah dieja dan juga perkataan yang mengandungi penggunaan imbuhan yng tidak tepat. Pelajar dibenarkan untuk berbincang dengan rakan untuk melaksanakan aktiviti tersebut.
 4. Pelajar dipilih secara rawak untuk memberikan jawapan bagi setiap ayat yang telah dibincangkan tadi.
 5. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.

Refleksi:

70% pelajar dapat mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan yang sering berlaku dalam ayat.

   

 

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (20/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 5&6)

Tajuk:

Rumusan –(sambungan)Masalah Lambakan Barangan Tiruan

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Menyenaraikan 2 isi tersirat
 3. Membina ayat dalam perenggan penutup

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Menganal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 2 isi tersirat yang tiada dalam petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis 2 isi tersirat dalam perenggan ketiga.
 3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar menulis isi tersirat dan membina ayat untuk bahagian penutup di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

80% pelajar dapat menyatakan 2 isi tersirat dengan bimbingan guru.

   

 

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (20/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 7&8)

Tajuk:

Rumusan –(sambungan)Masalah Lambakan Barangan Tiruan

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Menyenaraikan 2 isi tersirat
 3. Membina ayat dalam perenggan penutup

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Menganal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 2 isi tersirat yang tiada dalam petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis 2 isi tersirat dalam perenggan ketiga.
 3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar menulis isi tersirat dan membina ayat untuk bahagian penutup di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

60% pelajar dapat menyatakan 2 isi tersirat dengan bimbingan guru.

   

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: