Rph Minggu 9

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kesembilan dari 23/2/2009-27/2/2009)

 

Hari/Tarikh:

Isnin (23/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Tamadun Mesir Purba

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyebut lokasi dan negara kota
 2. Menyatakan kepercayaan dan sistem tulisan
 3. Menyenaraikan tiga sumbangan penting masyarakat Mesir Purba

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan yang terperinci tentang tamadun Mesir Purba dalam bentuk jadual.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dan menyalin nota tersebut di dalam buku nota masing-masing.
 3. Sesi soal jawab- guru menyoal pelajar tentang ciri-ciri tamadun Mesir Purba.
 4. Aktiviti Pengukuhan– Guru menyoal pelajar secara lisan bagi memastikan pelajar menguasai tajuk p&p pada hari ini.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme

Kepimpinan berwibawa- bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Nome, Firaun, Politeisme, Hieroglif

Refleksi:

35% pelajar dapat menyenaraikan tiga sumbangan penting masyarakat Mesir Purba

 

Hari/Tarikh:

Isnin (23/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk:

Çerita Bayan tiada menurut kata ibu bapanya

Objektif Umum:

Memahami dan menghayati prosa tradisional

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan semula cerita tersebut dengan mrnggunakan perkataan sendiri
 2. Mengetahui maksud kosa kata yang sukar dalam prosa tradisional

Fokus Utama:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

Fokus Sampingan:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Kosa Kata

Penerapan Nilai:

Kreatif dan yakin

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru meminta pelajar menulis sinopsis cerita tersebut di dalam buku masing-masing.
 2. Guru menceritakan semula kisah bayan bersama-sama pelajar secara perbincangan kelas.
 3. Pelajar bertanya kepada guru sekiranya tidak faham dengan penjelasan yang telah diberikan.

Refleksi:

65% pelajar dapat menceritakan semula prosa tradisional ini dengan baik.

   

 

 

Hari/Tarikh:

Isnin (23/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Ekonomi

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan sebab negara kota Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan perdagangan.
 2. Menyatakan tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada zaman Vedik dalam tamadun India.
 3. Menyenaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian.

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta berbincang dengan rakan untuk menggariskan isi penting pada buku teks masing-masing
 2. Guru bertindak sebagai fasilitator.
 3. Guru akan menerangkan beberapa istilah yang sukar difahami oleh pelajar.
 4. Pelajar membuat nota dalam bentuk yang ringkas tetapi padat berdasarkan isi penting yang telah dibincangkan tadi.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta Konsep

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kemakmuran dan kegemilangan negara – bersama membina kegemilangan negara

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Mata wang, Sresthin, kolar kuda, Jalan Sutera Darat, Jalan Laut

Refleksi:

50% pelajar dapat menyatakan tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada zaman Vedik dalam tamadun India.

 

Hari/Tarikh:

Selasa (24/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Tamadun Indus & Tamadun Hwang Ho

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyebut lokasi dan negara kota
 2. Menyatakan kepercayaan dan sistem tulisan
 3. Menyenaraikan tiga sumbangan penting masyarakat Indus dan Hwang Ho

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan yang terperinci tentang tamadun tamadun Indus dan tamadun Hwang Ho dalam bentuk jadual.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dan menyalin nota tersebut di dalam buku nota masing-masing.
 3. Sesi soal jawab- guru menyoal pelajar tentang ciri-ciri tamadun Indus dan Hwang Ho secara perbandingan.
 4. Aktiviti Pengukuhan– Guru menyoal pelajar secara lisan bagi memastikan pelajar menguasai tajuk p&p pada hari ini.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme

Berinovatif dalam perancangan-Bersikap kreatif dan inovatif

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Cap Mohor, Tuhan Ibu, Mandat, Yin dan Yang, Feng Hsui

Refleksi:

40% pelajar dapat menyenaraikan tiga sumbangan penting masyarakat Indus dan Hwang Ho

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (24/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Sosial;Pendidikan

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membandingkan matlamat pendidikan dalam keempat-empat tamadun tersebut
 2. Mengetahui sistem peperiksaan awam yang telah diperkenalkan oleh tamadun China

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan serba sedikit tentang latar belakang sistem pendidikan yang dilaksanakan dalam empat tamadun tersebut.
 2. Pelajar akan membandingkan sistem pendidikan yang dilaksanakan bagi keempat-empat tamadun dalam bentuk jadual.
 3. Guru akan menerangkan beberapa istilah yang sukar difahami oleh pelajar.
 4. Pelajar membuat nota dalam bentuk yang ringkas tetapi padat berdasarkan isi penting yang telah dibincangkan tadi.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta Konsep

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan idea membentuk negara-Boleh menjana idea

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Kitab Veda, Peperiksaan Awam

Refleksi:

55% pelajar dapat membandingkan matlamat pendidikan dalam keempat-empat tamadun tersebut

 

Hari/Tarikh:

Selasa (14/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Membina ayat

Objektif Umum:

Memahami peranan imbuhan yang dapat mengubah maksud perkataan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui maksud perkataan yang mengandungi imbuhan yang berbeza
 2. Membina ayat daripada perkataan yang diberikan

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

Fokus Sampingan:

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Morfologi , Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, kerjasama, gigih

Rujukan Guru:

 1. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu
 2. Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis) Untuk Guru dan Pelajar
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 

 1. Guru memberikan penerangan tentang kata akar bagi perkataan yang telah diberikan. Kemudian guru akan menjelaskan fungsi imbuhan tertentu yang boleh mengubah maksud perkataan. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti.(kemahiran Mendengar)
 2. Aktiviti pengukuhan– Guru memberikan enam perkataan yang mengandungi imbuhan yang berbeza dan pelajar diminta membina ayat daripada perkataan tersebut. Pelajar dibenarkan untuk berbincang dengan rakan untuk melaksanakan aktiviti tersebut.
 3. Pelajar dipilih secara rawak untuk memberikan jawapan bagi setiap ayat yang telah dibincangkan tadi.
 4. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.

Refleksi:

60% pelajar dapat membina ayat daripada perkataan yang diberikan

   

 

Hari/Tarikh:

Rabu (25/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Çerita Bayan tiada menurut kata ibu bapanya

Objektif Umum:

Memahami dan menghayati prosa tradisional

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan semula cerita tersebut dengan mrnggunakan perkataan sendiri
 2. Mengetahui maksud kosa kata yang sukar dalam prosa tradisional

Fokus Utama:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

Fokus Sampingan:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Kosa Kata

Penerapan Nilai:

Kreatif dan yakin

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru meminta pelajar menulis sinopsis cerita tersebut di dalam buku masing-masing.
 2. Guru menceritakan semula kisah bayan bersama-sama pelajar secara perbincangan kelas.
 3. Pelajar bertanya kepada guru sekiranya tidak faham dengan penjelasan yang telah diberikan.

Refleksi:

80% pelajar dapat menceritakan semula prosa tradisioanal ini dengan bimbingan guru.

   

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (25/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

Rumusan –Unsur-unsur negatif pengiklanan

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Membina ayat bagi perenggan pengenalan
 3. Menyenaraikan 6 isi tersurat

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Menganal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 6 isi tersurat yang ada dalam petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis isi tersurat dalam perenggan 2.
 3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar membina ayat untuk bahagian pengenalan dan 6 isi tersurat dalam perenggan yang betul di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

55% pelajar dapat mengesan 6 isi tersurat dalam petikan.

   

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (26/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Rumusan –Unsur-unsur negatif pengiklanan

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Membina ayat bagi perenggan pengenalan
 3. Menyenaraikan 6 isi tersurat

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 6 isi tersurat yang ada dalam petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis isi tersurat dalam perenggan 2.
 3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar membina ayat untuk bahagian pengenalan dan 6 isi tersurat dalam perenggan yang betul di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

70% pelajar dapat mengenal pasti 6 isi tersurat dalam petikan

   

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (26/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa7)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Sosial;Falsafah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui ahli falsafah yang terkemuka dalam setiap tamadun
 2. Menyatakan pemikiran yang dibawa oleh ahli falsafah bagi setiap tamadun

Aktiviti:

 1. Pelajar akan membandingkan ahli falsafah dan pemikiran mereka dalam penulisan bagi keempat-empat tamadun dalam bentuk jadual.
 2. Guru akan memantau aktiviti pelajar.
 3. Guru akan menerangkan beberapa istilah yang sukar difahami oleh pelajar.
 4. Pelajar membuat nota dalam bentuk yang ringkas tetapi padat berdasarkan isi penting yang telah dibincangkan tadi.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta Konsep

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan idea membentuk negara-Boleh menjana idea

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Republic, Confucianisme, Lao Tze, Taoisme, legalisme

Refleksi:

50% pelajar dapat menyatakan pemikiran yang dibawa oleh ahli falsafah bagi setiap tamadun

 

Hari/Tarikh:

Khamis (26/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Rumusan –(sambungan)Unsur-unsur negatif pengiklanan

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Membina ayat bagi perenggan pengenalan
 3. Menyenaraikan 6 isi tersurat

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Menganal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 6 isi tersurat yang ada dalam petikan.
 2. Pelajar menyenaraikan 6 isi tersurat di papan tulis. Guru akan mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.
 3. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis isi tersurat dalam perenggan 2.
 4. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar membina ayat untuk bahagian pengenalan dan 6 isi tersurat dalam perenggan yang betul di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

Sebahagian pelajar masih lemah untuk mengesan isi-isi tersurat yang terkandung dalam petikan .

   

Hari/Tarikh:

Jumaat (27/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 5&6)

Tajuk:

Rumusan –(sambungan)Unsur-unsur negatif pengiklanan

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Menyenaraikan 2 isi tersirat
 3. Membina ayat dalam perenggan penutup

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Menganal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 2 isi tersirat yang tiada dalam petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis 2 isi tersirat dalam perenggan ketiga.
 3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar menulis isi tersirat dan membina ayat untuk bahagian penutup di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

75% pelajar dapat menyatakan 2 isi tersirat.

   

 

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (27/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 7&8)

Tajuk:

Rumusan –(sambungan)Unsur-unsur negatif pengiklanan

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Menyenaraikan 2 isi tersirat
 3. Membina ayat dalam perenggan penutup

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Menganal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 2 isi tersirat yang tiada dalam petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis 2 isi tersirat dalam perenggan ketiga.
 3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar menulis isi tersirat dan membina ayat untuk bahagian penutup di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

Pelajar dapat menulis rumusan yang lengkap dengan bimbingan guru

   

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: